โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรสวรรค์ พรหมมาศ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวทิฆัมพร พุทธธนศิริ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2