โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท   ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุชาดา จงกลณี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวรัชฎาพร ฟักโต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวพรสวรรค์ พรหมมาศ
ครูผู้ช่วย