โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท   ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายนพดล ลีเลิศยานนท์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนิภากร หิงสันเทียะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวปัทมา เอนกศักดิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสุชาดา จงกลณี
ครู คศ.1