โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท   ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวรุ่งทิวา บูราณศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวรัตนาภรณ์ ทิพย์ปัญญา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายชูชาติ แสนสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวรัชญา เทียนอร่าม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2