โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวโศภิตา ทัดบุบผา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาววาสนา มณีรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2