โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท   ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุรชัย สุขประเสริฐ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางนัดดาพร ยุทธหาร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวทิฆัมพร พุทธธนศิริ
ครู คศ.2

นายจุมภฎ ตะกรุดแก้ว
ครูอัตราจ้าง