โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท   ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวณัฐวิภา หลั่งแพ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนันทินี ชุ่มชื่น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางฐิติรัตน์ เนาวภาส
ครู คศ.2

นางจำลอง ตระกรุดแก้ว
ครู คศ.3