โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท   ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพรทิพย์ สุดชาติ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวรุ่งทิวา บูราณศรี
ครู คศ.1

นางสาวมาลินี วันหมื่น
ครู คศ.1

นางสาวภณิตา มาตรสงคราม
ครูอัตราจ้าง