โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท   ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพรทิพย์ สุดชาติ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวมาลินี วันหมื่น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวนลิน หิรัญรักษ์
ครูผู้ช่วย