โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท   ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวรุ่งทิพย์ ยวงลำไย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายภูมิพัฒน์ ตาปราบ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวศุภรานันท์ นาสะกาด
ครู คศ.1

นางสาวประภาภรณ์ สุวรรณเวียง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวพิไลลักษณ์ วงศ์หนองแล้ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3