โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท   ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวประภาภรณ์ สุวรรณเวียง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางพิไลลักษณ์ เหมราช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายภูมิพัฒน์ ตาปราบ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวรุ่งทิพย์ ยวงลำไย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวโศภิตา ทัดบุบผา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1