โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวประภาภรณ์ สุวรรณเวียง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางพิไลลักษณ์ เหมราช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวนลิน หิรัญรักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายภูมิพัฒน์ ตาปราบ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวรุ่งทิพย์ ยวงลำไย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1