โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท   ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปัทมา แก้วบัวสังข์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวจุรีวรรณ จันทีนอก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางอาลัย ศรีคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางจรวยพร แสนสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวจุฬาลักษณ์ บัวหุ่ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวเดือน สายระวงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายประกายสิทธิ์ ศรีทอง
ครูผู้ช่วย