โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจุฬาลักษณ์ บัวหุ่ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวบุษบากร สายระวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางจรวยพร แสนสุข
ครู คศ.3

นางสาวเกษกนก สุขเกษม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายประกายสิทธิ์ ศรีทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2