โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจุรีวรรณ จันทีนอก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวเกษกนก สุขเกษม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวจุฬาลักษณ์ บัวหุ่ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางจรวยพร แสนสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวเดือน สายระวงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายประกายสิทธิ์ ศรีทอง
ครูผู้ช่วย