โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท   ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
ปฐมวัย

นางสาววรางคณา กันประชา
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวณัฐทิมา สมัครเขตกิจ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวจริยา บุตศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวศศิธร สุทิพัฒนโมฬี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวพิชญ์ชญาภา เหลาแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1