โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
คณะผู้บริหาร

นางสาวศศิวิมล อั๋งสกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0901348544

นางสาวดรุณี สารทา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0890097072

นางจรวยพร แสนสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวทิฆัมพร พุทธธนศิริ
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นางรัตนาภรณ์ สันตะวาลิ้ม
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสาวรุ่งทิวา บูราณศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายภูมิพัฒน์ ตาปราบ
หัวหน้าฝ่ายบุคคล