โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท   ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานคลิปการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.5 เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน (อ่าน 110) 04 มิ.ย. 63
เผยแพร่ผลงานการสอนคณิตศาสตร์ป.5 หน่วยที่1 เศษส่วน:การเปรียบเทียบเศษส่วนโดยใช้1/2เป็นเกณฑ์ (อ่าน 354) 11 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 183) 16 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 156) 16 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนพิบูลประชาบาล (อ่าน 277) 09 ต.ค. 62
เผยแพร่ผลงานแบบฝึกเสริมทักษะการวาดภาพระบายสีสร้างสรรค์ ระดับชั้นป.3 (อ่าน 172) 20 เม.ย. 62
การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนพิบูลประชาบาลประจำปี 2561 (อ่าน 689) 15 มิ.ย. 61
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนพิบูลประชาบาล (อ่าน 575) 15 มิ.ย. 61
ประกาศ เรื่อง ประกาศโรงเรียนพิบูลประชาบาล เรื่องการจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ (อ่าน 621) 12 มิ.ย. 61
ประกาศร่าง TOR เรื่องจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์สี และเครื่องขยายเสียง จำนวน 4 รายการ เพื่อห้ (อ่าน 591) 04 มิ.ย. 61
ประกาศร่าง TOR เรื่องจากจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เครื่องขยายเสียง (อ่าน 553) 24 พ.ค. 61
ประกาศเรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน 516) 16 พ.ค. 61
กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 733) 17 ม.ค. 61
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนพิบูลประชาบาล (อ่าน 665) 20 มิ.ย. 60
การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนพิบูลประชาบาล (อ่าน 666) 20 มิ.ย. 60
สอบราคาซื้อสื่อส่งเสริมพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยประจำปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 912) 02 มิ.ย. 60
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (อ่าน 625) 26 ก.ค. 59
การปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในสถานศึกษาถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 567) 14 ก.ค. 59
คู่มือการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงสำหรับสถานศึกษา (อ่าน 616) 14 ก.ค. 59
การย้ายนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน 582) 14 ก.ค. 59
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน 579) 14 ก.ค. 59
คู่มือสำหรับประชาชน (อ่าน 527) 14 ก.ค. 59
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนพิบูลประชาบาล (อ่าน 513) 14 ก.ค. 59
ประกาศระบบการจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนพิบูลประชาบาล (อ่าน 563) 14 ก.ค. 59
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู (อ่าน 987) 14 ก.ค. 59
แผนปฏิบัติการโรงเรียนพิบูลประชาบาล ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 572) 14 ก.ค. 59
เลือกตัึ้งคณะกรรมการนักเรียน 14 ก.ค.2559 (อ่าน 471) 13 ก.ค. 59
รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐระดับสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริ (อ่าน 481) 13 ก.ค. 59
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (อ่าน 859) 24 ก.ค. 58
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (อ่าน 1215) 24 ก.ค. 58
เตรียมรับการประเมิน 8 องค์ประกอบ (อ่าน 1001) 30 มิ.ย. 58
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่2/2558 (อ่าน 690) 25 ก.พ. 58
ประเมินเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 1285) 25 ก.พ. 58
กำหนดค่าเป้าหมายการศึกษาของสถานศึกษา (อ่าน 921) 04 ก.ย. 57
อบรมยาเสพติดและคุณธรรม (อ่าน 712) 02 ก.ค. 57
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปี2557 (อ่าน 684) 26 มิ.ย. 57
กิกรรมวันสุนทรภู่ (อ่าน 645) 25 มิ.ย. 57
วันสถาปนาสูกเสือแห่างชาติ (อ่าน 667) 20 มิ.ย. 57
วันไหว้ครู (อ่าน 675) 03 มิ.ย. 57
ชวนน้องปลูกป่า รักษาธรรมชาติ ณ บางปู (อ่าน 765) 29 พ.ค. 57