โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท   ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณฐมน บุญมาเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2562-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชณัฐดา ฤทธิ์แดง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาบาล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ตุลาคม 2561 - 28 พฤศจิกายน 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์เดช แก้วน้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาบาล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 พฤษภาคม 2548 - 28 กันยายน 2561