โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิวิมล อั๋งสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาบาล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณฐมน บุญมาเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบุลประชาบาล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2562-30 กันยายน 2564
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชณัฐดา ฤทธิ์แดง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาบาล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ตุลาคม 2561 - 28 พฤศจิกายน 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์เดช แก้วน้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาบาล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 พฤษภาคม 2548 - 28 กันยายน 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ ปานทองคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาบาล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2536-2548
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระ แก้วแหวน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาบาล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2533-2536
ชื่อ-นามสกุล : นายพิสัย อ้วนสะอาด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาบาล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2528-2532
ชื่อ-นามสกุล : นายชำนาญ เรืองจำเนียร
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพิบูลประชาบาล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2523-2528
ชื่อ-นามสกุล : นายประยงค์ ฉายอรุณ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพิบูลประชาบาล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2507-2523
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ แสงอรุณ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียนพิบูลประชาบาล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2499-2507
ชื่อ-นามสกุล : นายเสริม บุราณเศรษฐ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียนพิบูลประชาบาล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2498-2499
ชื่อ-นามสกุล : นายนิยม มักสมัน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียนพิบูลประชาบาล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2495-2498
ชื่อ-นามสกุล : นายทรง โหเจริญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียนพิบูลประชาบาล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2495-2495
ชื่อ-นามสกุล : นายคำนึง จูฑังคะ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียนพิบูลประชาบาล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2494-2495
ชื่อ-นามสกุล : นายคัมภีร์ ทับทิม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียนพิบูลประชาบาล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2492-2494
ชื่อ-นามสกุล : นายสมัย จันดี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียนพิบูลประชาบาล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2491-2492
ชื่อ-นามสกุล : นายทรง โหเจริญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียนพิบูลประชาบาล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2484-2491
ชื่อ-นามสกุล : นายสืบ ทิมมณี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียนพิบูลประชาบาล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2483-2484
ชื่อ-นามสกุล : นายพนัส แทนขำ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียนพิบูลประชาบาล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2482-2483