โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท   ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
คณะผู้บริหาร

นางสาวชณัฐดา ฤทธิ์แดง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจรวยพร แสนสุข
ที่ปรึกษางานวิชาการและการเงิน

นางจำลอง ตระกรุดแก้ว
หัวหน้างานงบประมาณ

นายสากล บัวแย้ม
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางรัตนาภรณ์ สันตะวาลิ้ม
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ