โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท   ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
ITAการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
010แผนปฏิบัติราชการประจำปี
011รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายภาคเรียน
012รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
013คู่มือหรือมาตฐานการปฏิบัติงาน
014คู่มือประชาชน
015ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
016รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ