โรงเรียนพิบูลประชาบาล
177 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางปูใหม่  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เบอร์โทรศัพท์ 023239657
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ  ( MISSION )

                ๑.   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัยในตนเอง

                ๒. จัดการศึกษาโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญ  ให้มีการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

                ๓.  ส่งเสริมการบำเพ็ญประโยชน์ให้ท้องถิ่น  และรักษาวัฒนธรรมไทย

                ๔.   ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

เป้าหมาย ( GOAL )

                ๑.   ผู้เรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ มีวินัยในตนเอง

                ๒. ผู้เรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ มีความรู้  เรียนอย่างมีความสุข

                ๓.   ผู้เรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ รักและภูมิใจในความเป็นไทย

                ๔.   ผู้เรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐  สามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่เรียนรู้ไปประกอบอาชีพ